มุมการศึกษา » สพป.นศ.2 เร่งจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

สพป.นศ.2 เร่งจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

18 พฤษภาคม 2018
229   0

..**18 พฤษภาคม 2561 นายบุญเลิศ  ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ไปสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุม มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

..**ดร.ปิยกมล พูลเสน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กล่าวว่า  สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่ง ที่ สพฐ.12๒๓/2560 ลงวันที่ ๓ สิงหาคม 256๐ โดยให้สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไปใช้ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป และสำนักวิชาการมาตรฐานการศึกษาได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องด้วยการประชุมทางไกล (Conference) เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยออกอากาศผ่าน ๖ ช่องทาง แล้วนั้น เพื่อให้กระบวนการนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จึงจัดอบรมปฏิบัติการ การนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อสร้างความเข้าใจ ในเรื่อง “การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ สภาพที่พึงประสงค์ การวางแผนการจัดประสบการณ์ การประเมินพัฒนาการและการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๑ ” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรหลักของเขตพื้นที่การศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ นำความรู้สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยมีผู้เข้าประชุมประกอบด้วยศึกษานิเทศก์ จำนวน 14 ทุกคน ครูรับผิดชอบงานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนละ ๑ คน รวม ๑๙๐ คน คณะทำงานและคณะวิทยากร จำนวน ๓๐ คน รวมทั้งสิ้น ๒๒๐ คน ซึ่งจัดอบรมในระหว่างวันที่ ๑๘ –๑๙ พฤษภาคม 2561 จำนวน 2 วัน ณ ห้องประชุม มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 1. สาระสำคัญของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เวลา 1 ชั่วโมง 2. การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้และสภาพที่พึงประสงค์ เวลา ๒ ชั่วโมง 3. แบ่งกลุ่มปฏิบัติการเขียนแผนการจัดประสบการณ์ เวลา ๓ ชั่วโมง 4. การประเมินพัฒนาการ และการจัดทำเอกสารรายงานการประเมินพัฒนาการ (ปฐ.) เวลา ๒ ชั่วโมง วิธีการอบรม : 1.การบรรยาย 2.ปฏิบัติการ 3.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลที่คาดว่าจะได้รับ : บุคลากรหลักของเขตพื้นที่การศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ นำความรู้สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

..**ด้านนายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผอ.สพป.นศ.2 กล่าวเพิ่มเติมว่า  การอบรมเชิงปฏิบัติการการนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  ไปสู่การปฏิบัติ นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาครูปฐมวัยเพื่อเตรียมจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยในช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ เป็นการสร้างความเข้าใจในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพื่อให้กระบวนการนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ในการนำไปจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา เตรียมแผนการจัดประสบการณ์ การวัดและประเมินผล ให้ทันใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 และหวังว่าในการดำเนินงานในครั้งนี้จะประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ทุกประการต่อไป