มุมการศึกษา » บุคลากร สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 พร้อมเพรียงรับนโยบายการดำเนินงานเขตสุจริต

บุคลากร สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 พร้อมเพรียงรับนโยบายการดำเนินงานเขตสุจริต

5 มิถุนายน 2018
333   0

บุคลากร สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 พร้อมเพรียงรับนโยบายการดำเนินงานเขตสุจริต

นางอาภรณ์ พัวพันธ์ รอง ผอ.สพป.นศ.2 ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA: Integrity and Transparency Assessment) ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจในการรวบรวม ตรวจสอบและพัฒนาปรับปรุงการจัดทำหลักฐานเชิงประจักษ์ตามเครื่องมือที่กำหนด โดยกำหนดให้ตอบแบบสำรวจภายในวันที่ 4 -5 มิถุนายน 2561 ดำเนินการส่งแบบ EB หลักฐานความโปร่งใสของการดำเนินงานภายในวันที่ 25 – 27 มิถุนายน 2561 โดยบุคลากรในสังกัดรับทราบนโยบายและวิธีการดำเนินงานโดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อเร็ว ๆ นี้ (เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561)