มุมนักวิ่ง » วิ่งการกุศล 20 ม.ค. 62 รร.บ้านห้วยทรายขาว สุราษฯ

วิ่งการกุศล 20 ม.ค. 62 รร.บ้านห้วยทรายขาว สุราษฯ

6 มกราคม 2019
370   0

ด้วย โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นโรงเรียนขนาดกลาง เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีเขตพื้นที่บริการ ดังนี้ หมู่ที่ 5 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี หมูที่ 7 หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชากรในชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพทำสวน ลูกจ้าง จึงส่งผลให้ไม่สามารถที่จะสนับสนุนช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์การพัฒนาการศึกษาได้อย่างเต็มที่ ประกอบกับงบประมาณที่โรงเรียนได้รับจัดสรรจากรัฐบาลมีจำนวนจำกัด โรงเรียนมีความขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สนามเด็กเล่น เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาจึงร่วมแรงกายและแรงใจในการจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล เพื่อการเรียนของน้องโรงเรียนบ้านห้วยทรายขึ้น โดยจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพนักเรียน และระดมทุนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนดังกล่าว

วัตถุประสงค์
  1. จัดหาอุปกรณ์สนามเด็กเล่น/เครื่องคอมพิวเตอร์
  2. ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง/นักเรียน/ประชาชนคนไทยได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
จุด Start/Finish

จุดปล่อยตัว-เส้นชัย : โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5 ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

สถานที่รับสมัคร
  1. โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว โทร 084-3268175 (ครูกรกต สวาทภักดิ์), 085-3305268 (ครูสุภาณี ศรีใหม่)
  2. สมัคร online http://www.run-event.com

ชำระเงิน/เงินสนับสนุนได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาพุนพิน ชื่อบัญชี โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว กองทุนบริจาค บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 808-0-61534-9

หน่วยงานใดต้องการฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ฝากข่าวกันมาได้ โทร 0887531782 หรือส่งข้อมูลผ่านทางอีเมล์ phonsakchukao@hotmail.com