ปักษ์ใต้โซน » นครศรีธรรมราช » พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

15 กันยายน 2019
261   0

วันนี้(13 ก.ย.62) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ได้เดินทางไปยังสถานที่ก่อสร้าง ประตูระบายน้ำคลองท่าเรือ-หัวตรุด ที่ กม.9 +200 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานพระราชดำริแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในตัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ต้องประสบกับปัญหาอุทกภัยเมื่อปี 2531 โดยได้พระราชทาน พระราชดำริ ว่า สมควรพิจารณาขุดลอกลำคลอง พร้อมทั้งขุดทางระบายน้ำเพิ่ม เพื่อช่วยระบายน้ำ ลงสู่อ่าวไทยให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ดังนั้นเพื่อต้องการสืบสาน รักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ช่วยแก้ปัญหาอุทกภัย ใช้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตร และอุปโภค-บริโภคในฤดูแล้ง รวมทั้งป้องกันการรุกล้ำของน้ำเค็ม รัฐบาลจึงได้อนุมัติงบประมาณ 9,580 ล้านบาท ในการดำเนินโครงการ ซึ่งจะมีการขุดคลองผันน้ำระบายน้ำใหม่ จำนวน 3 สาย และปรับปรุงคลองเดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ 2 สาย รวมถึงก่อสร้างประตูระบายน้ำ 7 แห่ง เพื่อควบคุมการกักเก็บและระบายน้ำได้ประมาณ 5 ล้าน 5 แสน ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี ระหว่างปี 2561 – 2563 มีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน ได้รายงานความคืบหน้าในการดำเนินโครงการว่า ปัจจุบันได้ทำการเข้าปักหลักเขตชลประทานในคลอง 4 สายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เหลือพื้นที่คลองระบายน้ำสาย 1 ในตำบลไชยมนตรี อ.เมืองนครศรีธรรมราช อยู่ในระหว่างการเจรจากับประชาชน และกำลังก่อสร้างประตูระบายน้ำ คลองท่าเรือ-หัวตรุด ซึ่งหากโครงการแล้วเสร็จ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ บรรเทาอุทกภัยในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และพื้นที่ใกล้เคียง ได้ประมาณ ร้อยละ 90 มีครัวเรือนได้รับประโยชน์กว่า 32,000 ครัวเรือน และมีพื้นที่การเกษตรได้รับผลประโยชน์ กว่า 17,400 ไร่ โดยราษฎรในพื้นที่ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ อย่างนายสุนทร และนางอุบล ชวดชุม สองสามีภรรยา ที่ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ชลประทาน เข้าดำเนินการก่อสร้างโครงการได้ทันที ในพื้นที่ 34 ไร่ มั่นใจว่าโครงการดังกล่าว จะช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ได้ เนื่องจากที่ผ่านมาชาวบ้านต้องประสบกับปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมผู้ที่ยอมเสียสละที่ดินและทรัพย์สินต่าง ๆ เพื่อให้โครงการดำเนินต่อไปได้ก่อนที่จะมีการจ่ายค่าชดเชย และสมควรที่จะมอบเกียรติบัตรให้ด้วย ส่วนผู้ที่ยังเห็นต่างในพื้นที่ตำบลไชยมนตรี จำนวนที่ดิน 58 แปลง ต้องมีการพูดคุยเจรจากันต่อไป โดยขอให้พาราษฎรที่เขายอมเสียสละไปช่วยพูดคุยด้วยก็จะดี เพราะหากเจ้าหน้าที่รัฐไปพูดคุยจะไม่เชื่อไม่ฟัง

และโอกาสนี้นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้บรรยายสรุปถึงความคืบหน้าโครงการสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล (โฉนดทะเล) บริเวณชายฝั่งอำเภอปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2559 – 2563 จำนวน 7 โครงการ ความยาว 10.406 กิโลเมตร งบประมาณ 707.504 ล้านบาท ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ 6.31 กิโลเมตร และอยู่ระหว่างดำเนินการ 4.10 กิโลเมตร

ข่าว /ภาพ : ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช